Консултации разработване

Разработване на част "Пожарна безопасност" на инвестиционните проекти.

Разработване на част ВиК на инвестиционните проекти, както и самостоятелно на автоматични и други пожарогасителни инсталации.

Разработване на част Ел на инвестиционните проекти, както и самостоятелно автоматични и други пожароизвестителни инсталации.

Проектиране на оповестителни инсталации в сгради и открити площадки.

Пълен инженеринг при създаване на автоматични пожарогасителни, противопожарни водопроводни и пожароизвестителни инсталации.

Изпълнение на одобрени проекти за автоматични пожарогасителни, противопожарни водопроводни и пожароизвестителни инсталации.

Годишен сервиз и обслужване на вътрешни пожарни кранове.

Гаранционен и извънгаранционен сервиз на АПГИ / спринклерни/ и АПИС /пожароизвестителни/ по БДС EN 671 - 2, EN - 54 , БДС EN - 12845.

Доставка на уникални и съобразени със специфични производства, противопожарни техника и съоръжения. Технологично иновативни решения за пожарогасене.