Сервиз, профилактика пожарогасители

сервиз

Сервизната дейност включва собствен транспорт оторизиран сервиз за проверка, зареждане и ремонт на пожарогасители и пожарна техника.

Квалифициран екип, преминал задължителен курс на обучение и притежава необходимата професионална квалификация и дългогодишен опит.Обслужването се извършва в съответствие с изискванията на БДС ISO 11602:2002,а по отношение на системата за осигуряване на качеството,се прилага системата за стандарта за управление на качеството ISO9001

Консултантски услуги по архитектурно проектиране на сгради от всички функционални класове по пожарна опасност. оценка съответствието на инвестиционни проекти с действащите нормативни изисквания.

Консултации по всички етапи от разработване на отделни специалнисти в инвестиционни проекти.

Разработване на част ВиК на инвестиционните проекти, както и самостоятелно на автоматични и други пожарогасителни инсталации.

Разработване на част Ел на инвестиционните проекти, както и самостоятелно автоматични и други пожароизвестителни и оповестителни инсталации.

Консултации по проектиране на оповестителни инсталации в сгради и открити площадки.

Консултации по подбор на методите за проектиране на огнезащита на метални конструкции. Повишаване огнеустойчивоста и съпротивлението на огън на конструкции по различни методи.

Оценка съответствието на инвестиционни проекти по европейски програми с действащите нормативни изисквания в България.

Оценка на риска по действащи нормативни изисквания в България и ЕС.

Консултации и документи по ADR, RID, ICAO – Европейски спогодби за превоз на опасни товари.