Въпроси и отговори

 • Трябва ли да разработя за обекта си досие по НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите?

  За обекти, в които броят на работещите е по-малък от 5/пет/ и пребивават едновременно (временно или постоянно) не повече от 50/петдесет/ души, се разрешава разработване само на противопожарна инструкция.

 • Имам разработени документи по НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите трябва ли да се актуализират по НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г.?

  На основание т.6 от заключителните разпоредби на Наредба № 8121з-647, издадените документи запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.

 • Всяка година ли се презарежда пожарогасителят?

  Съгласно ISO 11602-2, пожарогасителят Ви трябва да преминава техническо обслужване всяка година. Презарежда се само при условие, че: -се установи негодност на гасителния агент (например образуване на бучки и сбиване на прахта за праховите пожарогасители); -пожарогасителят е използван или просто задействан; -изминали са 5/пет/ години от датата на последното зареждане.

 • Колко пожарогасители трябва да поставя в обекта си?

  Обектът Ви трябва да бъде оборудван съгласно Приложение 2, към чл.2 от Наредба Iз-1971

 • Кога пожарогасителят ми се счита за заверен и изправен?

  поставен стикер за годност с индивидуален номер; здрава пломба; пълна комплектовка, добър външен и технически вид; поставен на обозначеното място; протокол по образец Приложение №8, с кореспондиращ номер на стикера; удостоверение за гасителна ефективност /когато е нов или зареден/; заверката да е извършена в лицензирана фирма.

 • Имам малък търговски обект/до 50 кв.м./ и 1-2 души персонал-какво ми е нужно?

  Необходимо е да се оборудвате с прахов пожарогасител 6кг АВС, заедно с обозначителен стикер „Място за пожарогасител”, както и да утвърдите противопожарна инструкция, за правилата свързани с пожарната безопасност в обекта Ви.

 • Трябва ли да водя дневник за контрол на състоянието на пожарогасителите?

  Само когато броят на пожарогасителите в обекта Ви е по-голям от 5/пет/.

 • Трябва ли да водя дневник за изключване на ел.захранването?

  Обектът Ви трябва да е по-голям от 100кв.м.

 • Колко схеми за евакуация ми трябват?

  Схеми за евакуация се поставят на разстояние не повече от 7м от входовете на сградата и до 3м от етажните изходи към евакуационните стълбища, както и на всеки 15-25м по пътя за евакуация, в зависимост от категорията на обитателите на обекта.

 • Стрелката на манометъра е в зеления сектор-значи ли ,че е изправен?

  Показанието на манометъра, свидетелства за наличието на изтласкващ газ, който при сработване трябва да „избута” гасителното вещество. При неизправност във вентила или лошо качество на гасителното вещество, пожарогасителят няма да свърши своята работа, въпреки че изглежда изправен. Не са рядкост и случаите, когато манометърът е с блокирала стрелка и не регистрира наличието или отсъствието на налягане.